Privacy statement

Zorgvuldigheid staat hoog in het vaandel bij DrieGasthuizenGroep. Ook rondom privacy gaan we nauwgezet en transparant te werk. Daarbij vormt, naast andere (Europese) regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het wettelijk kader. Als gastvrije, betrokken, ondernemende en flexibele organisatie zijn we gedreven om er op alle fronten voor te zorgen dat cliënten zo zelfstandig en prettig mogelijk kunnen leven en wonen. In gezelschap van anderen en in een vertrouwde en veilige omgeving, óók als het om privacy gaat. Wij registreren niet meer dan nodig is en ook niet langer dan nodig is. Gegevens slaan wij op in een beveiligde omgeving en bewaren we zorgvuldig en alleen zolang wet- en regelgeving ons daartoe verplicht. DrieGasthuizenGroep is zorgzaam en gastvrij sinds 1246 en tot op de dag van vandaag een begrip in de Arnhemse samenleving.

In dit document leggen wij uit hoe DrieGasthuizenGroep in de praktijk omgaat met het vastleggen van (bijzondere) persoonsgegevens en waar de informatie voor wordt gebruikt.

Mevr. C.M.W. Reesing-Som
Raad van Bestuur

Stichting DrieGasthuizenGroep
Postbus 2023
6802 CA ARNHEM
026 – 354 94 15

KvK: 41051592
www.driegasthuizengroep.nl

Waarom verzamelen wij gegevens?

Om ons werk als zorgorganisatie goed te kunnen uitvoeren verzamelt DrieGasthuizenGroep, binnen de wettelijke kaders, informatie. Dat doen wij om de juiste zorg te kunnen verlenen, om overeenkomsten met mensen op te kunnen stellen, te communiceren met hen, declaraties en salarissen te kunnen betalen, te factureren, enzovoort. Het verzamelen van persoonlijke- en contactgegevens dient altijd een specifiek doel.

Van wie verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen informatie van mensen die op de een of andere manier een relatie met onze organisatie hebben: cliënten, huurders, mantelzorgers, vrijwilligers, eigen en ingehuurde medewerkers, medewerkers van samenwerkingspartners zoals toeleveranciers enzovoort.

 Welke gegevens verzamelen wij?

 • Cliënten: naam, adres woonplaats (NAW-gegevens), e-mailadres, het telefoonnummer; verzekeringsgegevens (indien van toepassing), het burger servicenummer (BSN) en medische gegevens. Deze informatie is nodig voor het verlenen van zorg.
 • Wettelijke vertegenwoordigers van cliënten: naam, NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie is nodig om met de wettelijke vertegenwoordiger over de verleende zorg aan de betreffende cliënt te communiceren.
 • Mantelzorgers: NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie is nodig voor de communicatie.
 • Medewerkers: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en Burgerservicenummer (BSN). Deze informatie is nodig voor het vastleggen van de overeenkomst, het uitbetalen van salaris en voor communicatie in het algemeen met medewerkers.
 • Vrijwilligers: NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie is nodig voor het vastleggen van de overeenkomst en voor het uitbetalen van declaraties.
 • Huurders: NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie is nodig voor het vastleggen van de overeenkomst en versturen van facturen.
 • Aspirant cliënten: bij verzoek om informatie registreren wij NAW gegevens en telefoonnummer om de informatie te verstrekken.
 • Samenwerkingspartners: NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer. Deze informatie is nodig voor de en bereikbaarheid en het uitbetalen van nota’s of leveren van diensten op basis van een overeenkomst of contract.

Hoe registreren wij gegevens?

DrieGasthuizenGroep registreert gegevens van personen, die op de een of andere manier een relatie met onze organisatie hebben, in een beveiligde omgeving, online of lokaal:

 • gegevens van cliënten en mantelzorgers worden geregistreerd in een beveiligde online cliënten administratie. Als een cliënt bij DrieGasthuizenGroep komt wonen dan registreren wij persoonlijke gegevens aan de hand van een paspoort of ID controle. Daarbij gaat het om naam, adres en woonplaats (NAW gegevens), Burgerservicenummer (BSN), bankrekeningnummer, geboortedatum en medische gegevens. Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt in het dossier en om de juiste zorg te kunnen leveren;
 • gegevens van wettelijk vertegenwoordigers worden geregistreerd in een beveiligde online cliënten administratie.
 • gegevens van medewerkers worden geregistreerd in een beveiligd lokaal en online HRM-systeem;
 • gegevens van vrijwilligers worden geregistreerd in een beveiligde lokale vrijwilligersadministratie;
 • gegevens van huurders worden geregistreerd in een beveiligde online huurdersadministratie;
 • gegevens van aspirant cliënten worden geregistreerd in een beveiligde lokale database;
 • gegevens van samenwerkingspartners worden geregistreerd in een beveiligde omgeving op de lokale database.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Om een goede administratie bij te kunnen houden, bewaart DrieGasthuizenGroep bepaalde persoonsgegevens enige tijd maar nooit langer dan noodzakelijk is. Zo bewaren wij cliëntendossiers nog 20 jaar nadat zorg gestopt is. Voor kinderen geldt, dat de dossiers tot 20 jaar na hun 18e levensjaar wordt bewaard. En voor gegevens van medewerkers geldt voor sommige gegevens, op grond van de belastingwetgeving, een bewaartermijn van vijf jaar na uitdiensttreding. Voor overige gegevens van medewerkers hanteert DrieGasthuizenGroep de richtlijn van twee jaar na uitdiensttreding. Voor sollicitatiebrieven geldt een gemiddelde bewaartermijn van 1 jaar, afhankelijk van de afspraak die gemaakt is met de sollicitanten.

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

Uiteindelijk de Raad van Bestuur van DrieGasthuizenGroep. Daarnaast zijn ook andere medewerkers, vrijwilligers, extern personeel formeel én moreel verantwoordelijk voor de informatieveiligheid binnen DrieGasthuizenGroep. De organisatie heeft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot informatiebeveiliging vastgesteld en toegewezen aan specifiek verantwoordelijke medewerkers binnen de organisatie en aan een zogeheten functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De FG bewaakt de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en overige informatie in- en namens DrieGasthuizenGroep.

Hoe worden gegevens gedeeld binnen DrieGasthuizenGroep?

DrieGasthuizenGroep besteedt voortdurend aandacht aan maatregelen die de privacy verder verbeteren in de systemen die wij gebruiken. Wij verzamelen alléén die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om ons werk goed te kunnen doen. De verzamelde gegevens zijn alleen inzichtelijk voor diegene die vanuit hun functie of rol de betreffende gegevens nodig hebben.

Welke rechten heeft u op grond van de AVG?

Op grond van de AVG hebben mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. De bestaande privacy rechten worden uitgebreid. In opsomming heeft een cliënt de volgende rechten:

 • het recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden);
 • het recht op beperking van de verwerking (minder gegevens laten verwerken);
 • het recht op geautomatiseerde besluitvorming en profilering (recht op een menselijke blik bij besluiten);
 • het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken;
 • het recht om een klacht te kunnen indienen bij de relevante privacy toezichthouder;
 • het recht op informatie over wie er inzage heeft (gehad) in zijn of haar gegevens.
 • het recht op dataportabiliteit (daarmee worden alle geregistreerde persoonsgegevens omgezet in een digitaal format zodat zij ingelezen kunnen worden in een ander systeem.)

Hoe kunt u uw gegevens inzien?

U kunt, zoals in de AVG beschreven, een verzoek tot inzage van uw gegevens bij ons indienen. Dat verzoek dient schriftelijk of via een e-mail te worden ingediend bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van DrieGasthuizenGroep.

Hoe kunt u bezwaar maken tot het verzamelen van uw gegevens?

Op grond van de AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen het verzamelen van persoonlijke gegevens. Daarnaast kan, indien van toepassing, de toestemming tot verwerking van persoonlijke gegevens worden ingetrokken. Het bezwaar dient schriftelijk of via een e-mail te worden ingediend bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van DrieGasthuizenGroep. Binnen 1 maand kunt u een reactie verwachten van de FG en wordt u geïnformeerd als er meer tijd nodig mocht zijn.

Hoe kunt u uw gegevens corrigeren?

Op grond van de AVG heeft u het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit wordt het ‘recht op rectificatie en aanvulling’ genoemd. Dit verzoek dient schriftelijk of via een e-mail te worden ingediend bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van DrieGasthuizenGroep.

Worden persoonsgegevens aan een internationale organisatie doorgegeven?

Nee. Gegevens worden niet buiten de EU of bij internationale organisaties doorgegeven.

Melden datalekken

Als organisatie zijn we ervoor verantwoordelijk dat een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld wordt wanneer dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Het is van belang dat bij een datalek snel wordt gereageerd. Indien er sprake is van een datalek, moet de organisatie dit binnen 72 uur melden aan de AP. Het meldpunt datalekken van DrieGasthuizenGroep is vanaf 1 januari 2017 bereikbaar via het e-mailadres: meldpuntdatalek@driegasthuizengroep.nl

Voor meer informatie en vragen over de AVG kunt u terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van DrieGasthuizenGroep:

Mevr. Claudia Benning
Functionaris voor de gegevensbescherming
Privacy@driegasthuizengroep.nl

Stichting DrieGasthuizenGroep
Postbus 2023
6802 CA ARNHEM
026 – 354 94 15